ZPĚT

 

PŘIPOMÍNKY A NÁVRHY K BUDOUCÍM STANOVÁM BYTOVÉHO DRUŽSTVA 99

(Zdroj:  Konzultace s advokát. kanceláří - zkušenosti a stanovy jiných bytových družstev, platné zákony)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Článek 22

Svolání členské schůze

1.    Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva.

2.    Členská schůze se schází podle potřeby, nejméně 1 (jednou) za rok ve lhůtách určených představenstvem, vždy však do 6 (šesti) měsíců po sestavení řádné účetní závěrky

PŘIPOMÍNKA:

§ 638 odst. (2) ZOK - „Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.“

Pozn.:  Pokud se Členská schůze uskuteční po tomto termínu, může vzniknout problém v případech, které projednanou účetní závěrku vyžadují. Je to např. uložení uhrazovací povinnosti dle § 593 b) ZOK, nebo výplata vypořádacího podílu dle čl. 20, odst.2 budoucích stanov.

NÁVRH:

Není-li možné zkrátit lhůtu pro konání Členské schůze, pak projednání účetní závěrky nezahrnovat do podmínek pro výplatu vypořádacího podílu (což ani ZOK neobsahuje).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Článek 30

6.  Nájemce družstevního bytu je povinen oznámit bez zbytečného odkladu družstvu potřebu těch oprav v bytě, které má nést družstvo a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti družstvu vznikla.

PŘIPOMÍNKA - NÁVRH:

Vzhledem k dané povinnosti by stanovy měly určit, které opravy v bytech družstvo hradí.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Článek 27  Kontrolní komise    +    Článek 28  Působnost kontrolní komise

PŘIPOMÍNKA:

§ 726, odst. (2) ZOK - Kontrolní komise se v družstvu majícím méně než 50 členů nezřizuje, neurčují-li stanovy jinak. Není-li kontrolní komise zřízena nebo neurčí-li stanovy jinak, vykonává její působnost členská schůze; každý člen družstva má vůči statutárnímu orgánu družstva stejnou pravomoc jako kontrolní komise.“

Pozn.: Naše kontrolní komise je zcela mimo dění, kontakt na ní je neznámý, představenstvo ani nezajistilo aktualizaci zápisu v Obch. rejstříku o jména jejích členů - dle § 25 h) a § 122 Zák.č. 304/2013 Sb.

NÁVRH:

Nezřizovat kontrolní komisi, ale uplatnit standardní, účinné řešení dle výše uvedeného § 726, odst. (2) ZOK.

==============================================================================

 

Chcete-li se k návrhům připojit, libovolnou část textu můžete zkopírovat a prostřednictvím Vašeho E-mailu odeslat do pátku 5.9.2014 na adresu monika.cirtkova@notarvhk.cz .

Zpracoval:  Zdeněk Halamka,  tel.: 607 603 631,  E-mail: halamka@volny.cz

 

ZPĚT